Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND Phê quyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định đã phê duyệt 118 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lâm nghiệp gồm 17 thủ tục: 

- Cấp tỉnh gồm 14 Thủ tục hành chính:

1. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

2. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

3. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

4. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng Phòng hộ thuộc địa phương quản lý

5. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

6. Chuyển loại rừng đối với những khu rừng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

7. Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

8. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

9. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

10. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

11. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

12. Đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES

13. Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng Lâm nghiệp

14. Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

- Cấp huyện gồm 03 thủ tục hành chính: 

1. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

2. Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện)

3. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Các Quyết định sau hết hiệu lực thi hành: 

- Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây: https://kiemlam.backan.gov.vn/portal/VanBan/2023-TTHC.pdf

 

 

 

 

 

 

Đồng Thị Thoa - HCTH