Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản (Thông báo số 108)

Xem chi tiết tại: Thông báo số 108/TB-KL ngày 05/5/2022 của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.