Thông báo số 772/TB-CCKL ngày 21/7/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Xem chi tiết: Thông báo số 772/TB-CCKL ngày 21/7/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản