Bắc Kạn cần có các chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có diện tích đất tự nhiên là 485.996,0 ha, trong đó chủ yếu là diện tích đất được quy hoạch lâm nghiệp 417.538,67 ha, chiếm 86% tổng diện tích đất tự nhiên, do vậy lâm nghiệp được xác định là một trong những ngành mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đến nay việc phát triển kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương do chưa phát huy, khai thác được tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.

Trong những năm gần đây người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tự đầu tư trồng cây Dẻ Trùng khánh và Dẻ ván với diện tích trồng cây Dẻ khoảng 200 ha, cây Trám (bao gồm trám đen và trám trắng) khoảng 800 ha, đến nay nhiều hộ dân đã được thu hoạch hạt Dẻ, Trám bán ra thị trường và mang lại thu nhập cao cho người dân, đặc biệt sản phẩm hạt Dẻ bán trên thị trường cung không đủ cầu. Tuy nhiên việc trồng cây Dẻ của các hộ dân chủ yếu vẫn mang tính tự phát và đang có chiều hướng gia tăng, nguồn giống do người dân tự gieo ươm, kỹ thuật trồng và chăm sóc chưa được hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nên có thể xảy ra rủi ro như: Giống cây không được lựa chọn đúng quy trình có thể dẫn đến sau nhiều năm trồng mà cây không cho thu hoạch hạt hoặc chậm cho thu hoạch.

(Thăm mô hình trồng cây Trám đen tại huyện Bạch Thông)

Qua thực tế việc trồng cây Dẻ, Trám bằng cây con ươm từ hạt khoảng 4 đến 5 năm bắt đầu bói quả, tuy nhiên số lượng cây cho quả không nhiều, chất lượng quả không đồng đều dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho người trồng. Để sớm cho thu hoạch và nâng cao năng suất, chất lượng quả thì việc chuyển đổi từ trồng cây bằng hạt truyền thống sang trồng cây ghép là thật sự cần thiết, khi trồng bằng cây ghép cho thu hoạch từ sau 2 - 3 năm trồng, phẩm chất tốt, tỷ lệ cây cho thu hoạch hạt cao, cây Dẻ ván ghép 20 năm tuổi có thể cho thu hoạch 15 - 25 kg hạt/cây/năm. Hạt Dẻ, Trám đen tiêu thụ tốt, tư thương đến tận nhà thu mua, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Do vậy để phát triển và mở rộng diện tích trồng cây Dẻ ván, cây Trám đen thì cần phải có quy hoạch và mang tính định hướng, đặc biệt cần phải có sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế, nâng cao giá trị rừng trồng, tăng thu nhập cho người dân, hình thành sản phẩm hàng hóa, góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh.

(Mô hình trồng cây Dẻ  Ván)

Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân tập trung đẩy mạnh công tác trồng rừng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó ở những nơi đất tốt, địa hình thuận lợi cho việc canh tác về cơ bản đã được trồng rừng. Hiện nay những diện tích còn lại thường ở xa, ở cao, nơi có địa hình khó khăn, phức tạp, diện tích nhỏ lẻ, manh mún, khó có điều kiện để tổ chức trồng rừng sản xuất tập trung. Mặt khác nhu cầu trồng cây phân tán của người dân hàng năm là rất lớn, tuy nhiên trong những năm gần đây việc hỗ trợ trồng cây phân tán chủ yếu do UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nên không đáp ứng đủ theo nhu cầu của người dân.

Xuất phát từ thực tế trên, đồng thời để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư trồng rừng trong giai đoạn 2021-2025 thì việc hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán (cây gỗ lớn) từ nguồn ngân sách của tỉnh là rất cần thiết./.

T.H