Lịch tiếp công dân

TT

Ngày tiếp

Người tiếp

Chức vụ

Tháng 7

23 (Thứ năm)

Ông Phạm Công Cúc

Phó Chủ tịch

Tháng 8

11 (Thứ ba)

21 (Thứ sáu)

Ông Lê Văn Tuấn

Ông Phạm Văn Đạt

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Tháng 9

10 (Thứ năm)

25 (Thứ sáu)

Ông Phạm Công Cúc

Ông Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

Tháng 10

7 (Thứ tư)

22 (Thứ năm)

Ông Phạm Văn Đạt

Ông Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

Tháng 11

10 (Thứ ba)

25 (Thứ tư)

Ông Phạm Công Cúc

Ông Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

Tháng 12

8 (Thứ ba)

23 (Thứ tư)

Ông Lê Văn Tuấn

Ông Phạm Văn Đạt

Chủ tịch

Phó Chủ tịch