0 người đang online

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Đăng ngày 02 - 03 - 2016
100%

     - Giám đốc - Hạt Trưởng: Nguyễn Tiến Dũng

     - Điện thoại: 02813.883.106 

     - Di động: 0915.589.435 

     - Email: dungbtkh@gmail.com

 

 

 

 

 

     - Phó Hạt trưởng: Hoàng Anh Tuấn

     - Điện thoại: 0281.3883.300 

     - Di động: 0915.600.138 

     - Email:tuankbt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

     - Phó Hạt trưởng: Nguyễn Văn Nhất

     - Điện thoại: 0281.3850.780 

     - Di động: 0945.739.051 

     - Email: nhatkbt@gmail.com

 

 

 

 

 

     - Phó Hạt trưởng: Hà Văn Viên

     - Di động: 0962.203.686 

     - Email: vienklcm@gmail.com