0 người đang online

Chức năng nhiệm vụ

Đăng ngày 25 - 02 - 2016
100%

1. Chức năng: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Na Rì là đơn vị sự nghiệp trục thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh có chức năng giúp Chi cục trưởng  bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Đồng thời thừa hành pháp luật xử lý các hành vi vi phạm Luật bảo vệ & phát triển rừng, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Na Rì có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Na Rì có chức năng: Tham mưu cho các cấp chính quyền trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng;

- Xác định ranh giới khu bảo tồn và các phân khu chức năng ngoài thực địa;

- Phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ, phát triển rừng, nội qui khu bảo tồn cho nhân dân trong khu vực;

- Ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi gây thiệt hại đến khu bảo tồn;

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn để tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động theo dự án;

- Bảo vệ sự đa dạng của hệ động thực vật rừng, đặc biệt là các loài có tên trong sách đỏ Việt Nam;

- Phục hồi rừng bằng các biện pháp lâm sinh, trồng rừng khoanh nuôi tái sinh;

            - Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng tại khu bảo tồn;

            - Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật;

            - Tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá  hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép thuộc khu bảo tồn quản lý;.  

- Quản lý  tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở  vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Chịu sự  chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ  khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh giao.

            - Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển rừng trong phạm vi quản lý theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;

            - Thực hiện 04 đề tài nghiên cứu cơ bản về hệ động, thực vật rừng. Xây dựng 36 mô hình phục hồi rừng tự nhiên.

           - Đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.