Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày 25 - 08 - 2020
100%

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Thông báo số 2766/TB-ĐKT ngày 31/7/2020 của Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 21/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn số 4939/UBND-NCPC yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

(Hội nghị triển khai Luật Lâm Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp)

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vẫn còn bộc lộ hạn chế, khó khăn, xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Thông báo số 2766/TB-ĐKT ngày 31/7/2020 của Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện những nội dung công việc sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017); Thông tư số 18/2016/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê theo định kỳ 6 tháng và hằng năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đúng thời hạn và phản ánh đầy đủ, chính xác số liệu theo quy định; tổ chức lưu trữ đầy đủ, khoa học các hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính; chủ động phối hợp trong việc trao đổi thông tin, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

2. Thường xuyên phổ biến, quán triệt pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và đội ngũ tham mưu, thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, chú trọng hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính; bố trí và đảm bảo nguồn lực phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn thi hành. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định, đặc biệt là trong các lĩnh vực như lâm nghiệp, đất đai, môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Giao Sở Tư pháp tổng hợp tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các địa phương, đơn vị thông qua báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/8/2018./.

Tin mới nhất

Nhiều cơ sở chế biến gỗ ở Ngân Sơn khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm(21/02/2022 10:39 CH)

Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022(12/01/2022 3:58 CH)

Sản xuất nông, lâm nghiệp một năm nhìn lại(07/01/2022 9:56 CH)

Khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19(07/01/2022 5:44 CH)

Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm...(26/05/2021 2:07 CH)