Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Sử dụng và phát triển rừng là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm lâm, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Về sử dụng rừng:

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án điều chế rừng tự nhiên, phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sản khác và chế biến lâm sản;

Thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng và lâm sản khác theo quy định;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra giấy phép khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ của các chủ rừng và cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn, tham mưu thẩm định phương án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp;

Tham mưu giúp Chi cục trưởng quản lý các khu rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

b) Về phát triển rừng:

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng và làm giàu rừng;

Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, hồ sơ thiết kế về công tác phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh;

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án về sử dụng và phát triển rừng;

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và làm giàu rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thẩm định thiết kế kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật các công trình lâm sinh cho các thành phần kinh tế.

c) Về giống cây lâm nghiệp:

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức việc bình tuyển và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

d) Tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ về sử dụng và phát triển rừng.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực sử dụng rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện trong công tác sử dụng, phát triển rừng và giống cây trồng lâm nghiệp.

e) Xây dựng chương trình, dự án, đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Là đầu mối của Chi cục Kiểm lâm quản lý công tác hợp tác quốc tế đối với các lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng.

f) Quản lý chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.

g) Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR và các đơn vị có liên quan chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động liên quan đến sử dụng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

h) Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Chi cục.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.   

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

    1.  Trưởng phòng: Vũ Mạnh Nghĩa

      - Điện thoại: 

      -  Di động: 0912.559.811

      - Email: vmnghiakl@gmail.com

  

 

 

2. Phó trưởng phòng: Ngôi Quang Nam

- Điện thoại: 0986.651.013

- Email: nqnklrl@gmail.com

 

 

 

 

 

3. Phó trưởng phòng: Hoàng Đức Bắc

- Điện thoại: 0983.299.846

- Email: bacqlbv@gmail.com

 

 

                             

 

Tin mới nhất

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng(08/03/2017 6:05 CH)