Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng là phòng chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với công chức, viên chức và người lao động; các điều kiện bảo đảm cho thi hành công vụ, tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kỷ luật; tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực l­ượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ: Quản lý, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức, người lao động.

b) Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, phân loại công tác hàng năm, quản lý kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động. 

c) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp lương, hưu trí, thôi việc đối với công chức, viên chức, người lao động.

d) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan chức năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

đ) Chỉ đạo, thực hiện những quy định của ngành về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, chống tiêu cực trong lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn.

f) Theo dõi quản lý, cấp phát, phối hợp kiểm tra việc sử dụng thẻ Kiểm lâm, Kiểm lâm hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, biểu tượng, phù điêu, cờ hiệu, cờ truyền thống và trang phục Kiểm lâm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và công chức, viên chức trong toàn lực lượng.

g) Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Chi cục.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

    

      1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương Nhâm

      - Điện thoại: 02813.873.869 

      -  Di động: 0912.839.289

      - Email: nhamkl@gmail.com

 

 

 

 

 

 

     2. Phó trưởng phòng: Long Thị Thanh Gấm

      - Điện thoại: 

      -  Di động: 0948.260.522

      - Email: longgam@gmail.com