Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Hành chính-Tổng hợp là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Chi cục trưởng phối hợp các hoạt động chung của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, là đầu mối quan hệ với các đơn vị khác; Thực hiện công tác hành chính-tổng hợp, công tác cải cách hành chính, tài chính-kế toán, văn thư-lưu trữ, phục vụ lễ tân, điều phối theo chương trình, kế hoạch làm việc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm của Chi cục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về kế toán tài chính trong Chi cục Kiểm lâm; thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê, thu nộp BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chi cục; chủ trì kiểm tra, thẩm định quyết toán tài chính của Văn phòng Chi cục và các đơn vị cơ sở; tổng hợp trình Sở NN& PTNT thẩm định, phê duyệt.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ về kế hoạch, kế toán, thống kê, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Chi cục; quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Chi cục và các đơn vị cơ sở theo chế độ chính sách của Nhà nước; mua sắm, quản lý, cấp phát, tài sản, công cụ chuyên dùng, vật tư, hàng hoá của Chi cục Kiểm lâm.

đ) Xây dựng chương trình công tác tháng, năm; thực hiện công tác báo cáo tuần, tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất... của Chi cục; thông báo lịch họp, lịch làm việc của cơ quan; thông báo kết luận giao ban Văn phòng Chi cục; đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được thông qua; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tham mưu thực hiện, tổng hợp, theo dõi, báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị.

e) Chủ trì tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung trình Chi cục trưởng ban hành các nội quy, quy chế cơ quan; tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

 f) Thông báo lịch và giúp lãnh đạo Chi cục tiếp dân theo lịch. Thực hiện công tác hành chính quản trị: Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý các con dấu, kho, quỹ, quản lý xe công vụ, theo dõi nhật trình xe, cấp phát, thanh toán xăng, dầu cho các loại phương tiện thuộc Văn phòng Chi cục; bảo vệ cơ quan.

g) Quản trị mạng máy tính và là đầu mối triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Chi cục Kiểm lâm; tổ chức và tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thuộc phòng phụ trách; duy trì, cải tiến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO do Chi cục Kiểm lâm ban hành, tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trong toàn lực lượng và trong cơ quan.

h) Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện việc tiếp dân hàng ngày để giải quyết công việc của Chi cục đối với các tổ chức và công dân.

i) Thực hiện tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc, trang trí khánh tiết, phục vụ, chuẩn bị hội trường, chương trình, nội dung, tài liệu, cho các hội nghị, cuộc họp của đơn vị. Đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

k) Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Chi cục.

 l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

     1.  Trưởng phòng: Đặng Văn Hải

      - Điện thoại cơ quan: 02813.870.559 

      -  Di động: 0913.480.990

      - Email: hcthccklbk@gmail.com

 

 

 

                                     

 

2.  Phó trưởng phòng: Nguyễn Hà My

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0986.474.177

- Email: hamykl86@gmail.com